HISTORIE HŘIŠTĚ

“V roce 1941 bylo podle návrhu výtvarníka Aloise Chocholáče a projektu Ing. Josefa Charváta vytvořeno přírodní devíti jamkové hřiště ve Svratce. Počátkem šedesátých let nebylo hřiště udržováno. V roce 1967 došlo k obnovení prvních sedmi jamek a v osmdesátých letech dokončeno.”

Na slunné stráni nad Svratouchem v nadmořské výšce 720 metrů jej na vlastních pozemcích začal budovat obchodník Alois Chocholáč, zřejmě v roce 1941. S rozvinutím a využitím ekonomického potenciálu „Malířů Vysočiny“, které měl kolem sebe, dokázal po válce hřiště dokončit. K obstarání finančních prostředků pro jeho výstavbu neváhal připravovat prodejní výstavy, pořádat aukce, vydávat almanachy… Ze sedmnácti malířů Vysočiny dokázal stvořit virtuální sportovní klub. Pochopení – až slabost – pro umělce má zde tradici, jaká nemá nikde jinde obdoby. O spolupráci na projektu se Chocholáč obrátil k člověku v té době nejpovolanějšímu – Dr.Josefu Charvátovi – projektoval též Karlovy Vary – Olšovy Vrata, Klánovice. Výtvarné pojetí(půdorys coby symbolický obraz malířské palety) bylo ovšem dílem Chocholáčovým, stejně jako zahradnicko-sadové úpravy. Od samého počátku zde byly uplatněny jisté kompoziční prvky, které se zachovaly dodnes – zdvojený green či naopak společná odpaliště určitých jamek(4 a 6). Mnohé prameny kladou vznik hřiště na přelom let 1939/40. A. Chocholáč však pozemky zakoupil až v roce 1941, kdy na nich přestala hospodařit rodina sedláka Grunera. Je pravděpodobné, že stavba mohla být získána až po získání pozemků. První část tedy proběhla za války. S „poválečnou“ dostavbou se začalo hned po roce 1945 a hřiště bylo údajně hratelné v roce 1947. Předpokládáme, že tou dobou a pod ekonomickým tlakem – vznikla idea založení Golf Klubu Umělců – 17.

 

Seznam členu GCB k 31. 12. 1947

 

 


Během výstavby zde byly, kromě devíti drah, vysázeny 3.000 stromů, vybudovány 4 rybníčky, 15 laviček a půlkilometrová příjezdová cesta. Pro účely klubového zázemí byla adaptována přilehlá hospodářská usedlost(tzv.Grunerův statek – na místě dnešního greenu č.2). Náklady na uvedené úpravy ve výši přes 700 tis. Kč byly získány prodejem obrazů členů klubu. Z dobové skórkarty z roku 1947 lze odvodit podobu hřiště i jeho parametry. Jakkoli celkové krátké, pyšnilo se na svoji dobu nejdelší dráhou vůbec: jamka č.4 měřila 505m a zároveň jamkou nejkratší č.7 83m.

Další plány nebyly o nic méně ambiciózní. Návrh moderní klubovny pocházel od předních architektů Cubra & Pokorného(mj. autorů Domu módy na Václavském náměstí). Po roce 1948 se však již žádný golfový klub nemohl – dle porevoluční legislativy – založitjako samostaný klub, ale pouze jako součást „jednotné“ sokolské organizace. Proto i náš klub musel nevenek působit jen jako oddíl místního Sokola. V jeho zápisech z roku 1949 se mj. uvádí: Byl založen Golf klub 17 – zakládalo jej sedmnáct výtvarných umělců, prvním předsedou se stal mistr Jiří Trnka. Během září a října se zde vystřídalo 155 hráčů. V první polovině padesátých let GK umělců 17 ještě aktivně působí, o čemž svědčí i pořádání Soutěže Vysočiny, které se ve dnech 28. a 29. Srpna 1954 zúčastnili golfisté z Karlových Varů a Brna. Podle vzpomínek R.Matolína, který se na Svratce seznámil s golfem, bylo v provozu pouze 5 jamkovišť. Greeny podél cesty na vrch Karlštejn byly zaplaveny močálem. Hřiště přestalo být udržováno a postupně zarostlo…

 

Plan hriste web

 

Hriste 1975 web

Konec 60. let přinesl z Brna obrodu i svrateckému golfu. Znárodněné pozemky pod hřištěm v mezidobí připadly do správy n.p. Žďárské strojírny. V roce 1967 byl ustaven golfový oddíl při TJ Lokomotiva Ingstav Brno, jehož funkcionářům se podařilo uzavřít se Strojírnami dohodu o jejich užívání. Matadorů brněnského golfu, jehož počátky jsou spojeny s rokem 1932 a vojenským cvičištěm v Králově poli, se tím podařilo splnit sen o vlastním hřišti. K předním aktérům patřili O.Mikš, Z.Přikryl a J.Bouček. Do roka se jim podařilo resuscitovat k životu sedm z devíti původních drah. Jamky 8 a 9 byly obnoveny až později – v 80. letech – již pod TJ Lokomotivou Brno. Tento klub zde působí i v současné době, od roku 2005 ale pod názvem Golf Club Svratka 1932. Hřiště si až do součastnosti zachovalo původní, historicky danou osnovu. V roce 2012 se na podnět greenkeepra Jiřího Příhody začalo s budováním doglegu jamky č.2(dříve č.9). Projektu se ujal krajinný architekt Tomáš Jiránek, aby tak pokračoval v nastoleném Charvátově trendu. I když se pořadí jamek a některé krátké jamky několikrát stěhovaly, přece zůstává – jako jediné u nás – věrné Charvátovu konceptu. Jen původně parková Chocholáčova zeleň povyrostla, takže hřiště postupně získává čím dál více lesní charakter…